REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PODCZAS

V OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI MUSICALOWEJ

IM. GEORGE’A GERSHWINA O STATUETKĘ „FUNNY FACE”

ROZDZIAŁ I

 

DEFINICJE

 

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Festiwal – Ogólnopolski FestiwalPiosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face”, który odbędzie się w Ząbkach.

 2. Formularz konkursowy – formularz umieszczony na stronie internetowej www.gershwin.zabki.pl, w zakładce Informacje, za pomocą którego Uczestnicy Konkursu dokonują zgłoszenia udziału w Konkursie; wzór Formularza konkursowego stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. Jury – powołana przez Organizatora w ramach Konkursu komisja, która dokona wyboru Laureata/-ów Konkursu.

 4. Konkurs – konkurs na najlepsze wykonanie utworu musicalowego, organizowany podczas Festiwalu.

 5. Laureat/-ci Konkursu – Uczestnik/-cy Konkursu, który/-ch wykonanie utworu musicalowego zostało nagrodzone przez Jury.

 6. Organizator – podmioty wskazane w Rozdziale II. Postanowienia Ogólne. Informacje o organizatorach Konkursu.

 7. Regulamin – niniejszy Regulamin konkursu organizowanego podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face”, określający zasady i warunki uczestnictwa oraz przebiegu Konkursu organizowanego w ramach Festiwalu.

 8. Strona internetowa – strona dedykowana dla Festiwalu dostępna pod adresem www.gershwin.zabki.pl

 9. Uczestnik Konkursu (Uczestnik) – osoba fizyczna, zespół wokalny lub grupa teatralna, która w przewidzianym w Regulaminie terminie prawidłowo dokonała zgłoszenia udziału w Konkursie.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 1. Informacje o organizatorach Konkursu

  1. Organizatorami Konkursu w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Musicalowej im. George’a Gershwina o statuetkę „Funny Face” są:

   1. Miasto Ząbki,

   2. Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach,

   3. Wyższa Szkoła Współpracy Międzynarodowej i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Wołominie.

 2. Rodzaj i forma Konkursu

  1. Festiwal ma charakter otwarty i jest konkursem dla wszystkich osób fizycznych, zespołów wokalnych i grup teatralnych w Polsce, zarówno amatorskich jak i zawodowych. Na wniosek Dyrektora Artystycznego, Kapituła może dopuścić uczestników spoza granic Polski.

  2. Festiwal w swoim założeniu ma na celu prezentację dorobku wybitnych twórców światowego i polskiego musicalu.

  3. Poza prezentacjami wykonań artystycznych w dniach Festiwalu odbędą się konferencje naukowe, wykłady, warsztaty teatralne, a także spotkania z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i sztuki.

 3. Terminy i etapy Konkursu

Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. kwalifikacji wstępnych,

 2. przesłuchań konkursowych,

 3. Koncertu Galowego.

Podczas II i III etapu Konkursu Uczestnicy prezentują jeden utwór, a drugi tylko na wyraźne życzenie Jury.

Etap I – Kwalifikacje wstępne

 1. W ramach Kwalifikacji wstępnych Jury dokona oceny przesłanych wraz z Formularzem konkursowym nagrań audio-video lub audio dwóch piosenek musicalowych w dowolnej aranżacji, przy czym jeden z utworów powinien pochodzić z repertuaru George'a Gershwina, a drugi z dowolnie wybranego musicalu.

 2. Pełna lista osób Uczestników zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.gershwin.zabki.pl oraz facebook’u https://www.facebook.com/pages/Og%C3%B3lnopolski-Festiwal-Piosenki-Musicalowej-im-Georgea-Gershwina/1494528687487280?ref=bookmarks do dnia 31 maja 2019 roku.

Etap II - Przesłuchania Konkursowe

 1. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach w dniu Koncertu Galowego: 22 czerwca 2019 roku.

 2. Lista Laureatów zaproszonych do Koncertu Galowego zostanie podana przez Jury po zakończeniu przesłuchań konkursowych.

Etap III – Koncert Galowy

 1. Koncert Galowy z udziałem Laureatów odbędzie się 22 czerwca 2019 roku o godz. 20.00 w Parku Miejskim im. Szuberta w Ząbkach.

 2. Oficjalne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na Koncercie Galowym.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CEL KONKURSU

 

 

Celami Konkursu są:

 

 1. propagowanie i upowszechnianie kultury muzycznej,

 2. prezentacja dorobku artystycznego młodych wokalistów i aktorów,

 3. konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów,

 4. prezentacja dorobku światowych scen musicalowych,

 5. promocja Miasta Ząbki.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE

 

 

 1. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział wszyscy chętni, w tym: soliści, grupy teatralne oraz zespoły wokalne (amatorzy i zawodowcy), którzy w poprzednich edycjach nie zostali laureatami konkursu.

 2. Osoby fizyczne, przystępujące do Konkursu, powinny spełniać w dniu przystąpienia do Konkursu poniższe kryteria:

  1. być pełnoletnie,

  2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

 3. Podstawą udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia.

 4. Zgłoszenie odbywa się poprzez nadesłanie Formularza konkursowego stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz jednego nagrania audio-video lub audio dwóch piosenek musicalowych w dowolnej aranżacji, przy czym jeden z utworów powinien pochodzić z repertuaru George'a Gershwina, a drugi z dowolnie wybranego musicalu (do zgłoszenia pisemnego należy dołączyć nagranie na płycie CD/DVD). W przypadku nagrania audio-video winno być ono wykonane „live", bez montażu, z jednego ujęcia kamery i obejmować całą postać wykonawcy lub zespołu. Do zgłoszenia należy również dołączyć podkład muzyczny w formacie mp3, min. 192 kb/s.

 5. Uczestnik Konkursu może dokonać tylko jednego zgłoszenia.

 6. Zgłoszenie udziału w Konkursie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2019 r. (decyduje data wpływu lub doręczenia do Urzędu Miasta Ząbki) na adres: Urząd Miasta Ząbki Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Zdrowia, 05 - 091 Ząbki ul. Wojska Polskiego 10, z dopiskiem „Festiwal Piosenki Musicalowej im. George'a Gershwina” lub drogą elektroniczną na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 7. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym Rozdziale nie zostaną uwzględnione.

 8. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków skutkuje niezakwalifikowaniem do udziału w Konkursie. O niezakwalifikowaniu do udziału w Konkursie Organizator zawiadamia Uczestnika przesyłając informację na adres poczty elektronicznej Uczestnika wskazany w Formularzu konkursowym.

 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.

 10. Uczestnik przystępując do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza konkursowego akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

 11. Formularz konkursowy powinien zostać wypełniony elektronicznie w języku polskim lub angielskim ( dotyczy uczestników spoza granic Polski).

 12. Na adres poczty elektronicznej, wskazywany w Formularzu konkursowym, będzie kierowana korespondencja dotycząca Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na doręczanie korespondencji w formie elektronicznej, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 13. Dane osobowe podane przez osoby fizyczne w zakresie: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz adres do korespondencji, będą przetwarzane przez Organizatora w celach związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do uczestniczenia w Konkursie oraz wydania nagród lub wyróżnień. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądanie ich usunięcia.

 14. Administratorem danych osobowych jest Miasto Ząbki.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 

 1. Z chwilą przesłania Formularza konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do artystycznego wykonania przesłanego utworu (nagrania audio lub audio-video utrwalonego na przesłanej wraz z formularzem konkursowym płycie CD/DVD lub przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej) w zakresie niezbędnym do jego utrwalenia za pomocą systemu zapisu obrazu i dźwięku w formie cyfrowej oraz odtworzenia przez Jury.

 2. Uczestnicy Konkursu, biorący udział w II lub III etapie, wyrażają zgodę na fotografowanie i utrwalanie dźwięku lub obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora Festiwalu sposób.

 3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatora Festiwalu, na zasadzie wyłączności, swojego wizerunku, utrwalonego podczas prób i Przesłuchania konkursowego oraz Koncertu Galowego na fotografiach oraz zapisach audio i wideo.

 4. Uczestnicy przenoszą na Organizatora nieodpłatnie, z chwilą artystycznego wykonania utworu podczas prób, przeglądu konkursowego lub Koncertu galowego, prawo do korzystania z artystycznego wykonania utworów i rozporządzania prawami do nich na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy,

  3. w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. b) - nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA FESTIWALU

 

 1. Organizator nie ponosi kosztów związanych z przyjazdem, zakwaterowaniem i ubezpieczeniem Uczestników.

 2. Organizatorpokrywa koszty wyżywienia Uczestników zaproszonych do uczestniczenia w III etapie Konkursu:

  1. obiadu w dniu koncertu galowego.

 3. Uczestnik pokrywa koszty noclegu we własnym zakresie.

 4. Koszty praw autorskich z tytułu publicznego wykonania utworów podczas Festiwalu

ponosi Organizator.

 1. Zgłoszenie do Konkursu dokonane przez Uczestnika może być wycofane przez niego w każdej chwili.

 2. Wszelkie koszty związane z opracowywaniem i przesłaniem Formularza konkursowego wraz z nagraniami Uczestnicy Konkursu ponoszą we własnym zakresie. Organizator Konkursu nie przewiduje zwrotu tych kosztów.

 

ROZDZIAŁ VII

 

JURY, OCENA NAGRAŃ I WYKONAŃ UTWORÓW W RAMACH KONKURSU

 

 1. Przewodnictwo nad Jury powierza się reżyserowi Janowi Szurmiejowi. Wyboru pozostałych członków Jury dokonuje Kapituła konkursu. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 2. Ocenie podlegać będą: umiejętności wokalne, interpretacja utworów, dobór repertuaru i prezentacja Uczestnika.

 3. O zakwalifikowaniu do II etapu Konkursu Uczestnicy zostaną powiadomieni na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu konkursowym.

 4. Miasto Ząbki zapewnia nagłośnienie Konkursu i Festiwalu wraz z jego obsługą (szczegóły techniczne do uzgodnienia po opublikowaniu listy Uczestników zakwalifikowanych do III etapu).

 5. Nagrodzeni Uczestnicy Przeglądu Konkursowego zakwalifikowani do udziału w Koncercie Galowym zobowiązani są do wzięcia udziału nieodpłatnie w próbach oraz koncercie finałowym. Uczestnicy, biorący udział w Koncercie galowym, wykonują jedną z prezentowanych w Konkursie piosenek, po uprzednim jej uzgodnieniu z Dyrektorem Artystycznym Festiwalu.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Jury przyznaje następujące nagrody, z zastrzeżeniem ust. 6:

  1. Grand Prix: statuetka „Funny Face” oraz 5 000 zł,

  2. II miejsce: 3 000 zł,

  3. III miejsce: 1 500 zł,

 2. Jury przyznaje wyróżnienia w formie nagród rzeczowych ufundowanych przez patronów i sponsorów Festiwalu.

 3. Wszystkie nagrody pieniężne będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, na konta bankowe wskazane przez Uczestnika.

 4. Statuetka „Funny Face” zostanie wręczona zwycięzcy Konkursu podczas Koncertu Galowego.

 5. Warunkiem wypłaty nagrody jest wskazanie przez Laureata numeru rachunku bankowego Miastu Ząbki.

 6. Wysokość nagrody może zostać pomniejszona o podatek dochodowy.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizatorzy Konkursu mogą dokonać zmian w Regulaminie konkursu w czasie do upływu terminu przesyłania Formularzy konkursowych. Informacje o zmianie Regulaminu ukażą się na stronie: www.gershwin.zabki.pl.

 2. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji nazwisk Laureatów na stronie www.gershwin.zabki.pl oraz w wybranych mediach.

 4. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku odwołania Festiwalu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

 6. Prawem właściwym w sprawach związanych Konkursem jest prawo polskie.

 

Załączniki:

Formularz uczestnika.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje:

 • nr tel. 781 150 180
 • strona internetowa
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.